Có nhiều bạn hoặc không bao giờ có

Có ba nhóm người bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình cần phải tránh xa và nhận xét hay bình phẩm về họ.
1. Người giỏi hơn bạn. (Bạn biết rỏ)
2. Người giống như bạn. (Bạn chưa biết)
3. Người ngu hơn bạn. (Bạn không biết)

Nếu bạn không bao giờ kết bạn với những người này thì bạn sẽ không có một người bạn nào ngoài chính bản thân của bạn ra.

1. Bởi vì bạn tự ti, nên cho rằng người giỏi hơn bạn sẽ không bao giờ kết bạn với bạn. Hoặc bởi vì sự ganh tị, nên cho rằng họ có gì mà giỏi hơn bạn, không cần phải kết bạn và cố gắng hơn họ.
2. Bởi vì bạn tự cao, nên cho rằng người giống như bạn không có gì hơn bạn, nên không thể giúp bạn tiến bộ lên.
3. Bởi vì bạn tự mãn, nên cho rằng người ngu hơn bạn không có gì đáng học hỏi, không xứng kết bạn với bạn.

Nhưng nếu bạn gặp những người nào có tư tưởng đó thì hãy chi ra cho họ thấy, nếu vẫn chưa tỉnh ngộ thì hãy tránh xa người đó ra. Bởi vì dù bạn muốn kết bạn với người đó, nhưng trong tư tưởng của người đó cho bạn thuộc một trong ba nhóm người trên thì họ sẽ không kết bạn với bạn.

Vậy, nguyên nhân nào mà khiến chúng ta luôn hình thành trong đầu mình, tự đặt ra cho bản thân luôn tồn tại ba nhóm người trên. Đó chính là sự tự titự caotự mãn và ganh tị của chính bạn tạo ra ba nhóm người trên. 

Quá trình nó hình thành như thế nào nhỉ? Nó hình thành ngay từ lúc bạn còn trong bụng mẹ, theo dần thời gian và bạn được sinh ra, lớn lên, trưởng thành. Qua sự tiếp xúc hằng ngày của bạn với thế giới xung quanh, qua hoàn cảnh gia đình của bạn và từ đó nó bắt đầu hình thành những tính cách tự titự caotự mãn và ganh tị này trong bạn. 

Nhưng mà nó đã ăn sâu trong tiềm thức, và giờ nó như là một phản xạ tự nhiên không thể kiểm soát được. Nếu bạn loại bỏ được cái tiềm thức vô nghĩa này, loại bỏ được tự titự caotự mãn và ganh tị ra khỏi đầu của bạn thì lúc đó mới thấy được điều này. Không có một nhóm người nào mà chúng ta phải tránh xa.Hãy dũng cảm loại bỏ mọi yếu tổ cản trở chúng ta kết bạn. Chỉ đơn giản bước đến một bước, và nói câu "Xin chào bạn".

P/S: Không ai giỏi hơn ai, không ai ngu hơn ai. Chỉ có mình biết mình là ai.
Share This:    Facebook Twitter
Read More