[Nhật ký tôi] Một ngày có vẻ ổn, nhưng hơi thiếu.

Vinh Hưng, Huế. Tối ngày 27/2/2018

Ngày hôm nay thì có vẻ ổn đấy. Có 1 dự định nhỏ mà một công đôi việc không thực hiện được. Nhưng không sao, có thể thực hiện sau mà.

Hôm nay vậy thôi, cơ bản đã đạt được bước chuẩn bị trong 1 khối lượng việc. Cần phải cố gắng hơn nhiều, tập trung vào hơn nhiều nữa. Còn phân tâm quá rồi đấy.

Hôm nay thì hơi thiếu, thiếu cà phê thôi, thiếu chút niềm vui nhỏ. Nhưng có khi nhờ đó mà thấy quý hơn.

Hôm nay kết thúc tại đây, ngày mai tính tiếp.
Share This:    Facebook Twitter